Usein kysyttyä Vuokon apurahojen hakemisesta


Ovatko apurahat tarkoitettu lähinnä koulutetuille biologeille ja tutkijoille, vai voivatko myös muut luonnosta kiinnostuneet hakea niitä?

Apurahaa voi hakea kuka tahansa, jolla on mielessään aihe tai hanke, jolla edistetään lajien ja elinympäristöjen suojelua. Edellytyksenä on, että hankkeen perustavoite on luonnon suojelu, mielellään mahdollisimman käytännöllisellä tasolla. Mitään ammatillista tai opintoihin liittyvää pohjaa emme edellytä, mutta luonnon tuntemus on aina hyvä apu. Luonnonharrastajat ovat suuri hakijaryhmämme.

Voivatko myös nuoret tai koululaiset hakea avustusta luontoprojekteihin?

Kyllä voivat. Apurahaohjeissamme on erikseen mainittu toivomus saada hakemuksia nuorten luontoharrastusten edistämiseen. Hanke voi olla esimerkiksi luontokurssin tai ympäristönhoitotalkoiden järjestäminen. Luontoharrastuksesta kiinnostuneet koululaiset voivat hakea tukea toiminnalleen tai luontokerhoilleen kouluissaan. Toivommekin opettajilta rohkaisua ja innostamista tällaiseen toimintaan.

Voiko apurahaa hakea yliopiston pro gradu -työn tekemiseen?

Voi, mutta myös opinnäytetöissä edellytetään, että aihe sopii säätiön apurahakriteereihin eli tukee luonnon suojelua mahdollisimman suoraan. Samaa edellytetään myös muilta hankkeilta. Mikä tahansa luonnontieteellinen opinnäytetyö ei siis sellaisenaan välttämättä täytä hakuehtojamme. Usein biologinen perustutkimus on kaukana käytännön suojelutyöstä, vaikka voikin antaa sille hyödyllistä tai välttämätöntä taustatietoa.

Voiko taiteelliseen työhön hakea tukea?

Kaikilla tukemillamme hankkeilla tulee olla mahdollisimman suora vaikutus luonnon suojeluun. Taiteellisten hankkeiden tukeminen ei ole poissuljettua, jos ne edistävät luonnon suojelua käytännössä.

Voiko tukea saada luontoaiheisten kirjojen tai muiden julkaisujen tekemiseen?

Periaate on sama kuin taiteellisissa hankkeissa. Olemme tukeneet joitakin kirjahankkeita, kun ne ovat antaneet uutta tietoa esimerkiksi uhanalaisista lajeista tai auttaneet tunnistamaan eliöryhmiä, joista ei ole ollut saatavilla ajantasaista tietoa. Myös luontoharrastamista ja luonnonhoitoa tukevat oppaat tai käsikirjat voivat saada tukea. Sen sijaan yleisemmin luontoa tai ympäristöä kuvaavia kirjoja tai kuvateoksia emme rahoita.

Hakemuslomakkeessa pyydetään kuvaamaan, miten hanke tukee käytännön suojelua. Miten hanketta kannattaisi tässä suhteessa kuvata?

Riippuu hyvin paljon hankkeesta. Usein jo hankkeen aihe kertoo paljon sen suojelutavoitteesta. Tavoitteita voi tässä kohtaa vielä syventää ja tarkentaa niin, että suojelun keskeisin idea selkiää. Joskus hankkeen aihe voi olla yleisluontoinen tai kapeasti rajattu, jolloin suojelunäkökulma kannattaa nostaa selvästi esiin.

Millaista rahasummaa säätiöltä voi hakea?

Ilmoitamme jaettavan kokonaissumman vuosittain. Summa jaetaan aina useille hankkeille. Viime vuosina myönnetyt apurahat ovat olleet keskimäärin 800-1500 euroa per hanke. Hankkeen laajuudesta riippuen pienimmät myönnetyt apurahat ovat olleet muutamia satasia ja suurimmat muutamia tuhansia euroja. Kannattaa siis harkita, kuinka suurta osuutta koko potista omalle hankkeelle voisi realistisesti toivoa.

Laajat hankkeet vievät enemmän rahaa ja niiden kesto voi olla useita vuosia. Voiko tällaisiin hankkeisiin hakea useampivuotista apurahaa?

Teemme päätökset jaettavista apurahoista vuosittain, ja apurahoihin tarkoitettu kokonaissumma jaetaan ilman mitään ennakkopäätöksiä. Emme siis sitoudu minkään hankkeen jatkuvaan tukemiseen. Muuten voisimme joutua tilanteeseen, jossa sitoisimme suuren osan jaettavasta apurahasummasta tällaisten pitkäaikaisten hankkeiden tukemiseen.

Laajoissa hankkeissa hakijan kannattaa hakea rahoitusta useista eri lähteistä. Todella hyvät hankkeet voivat jatkuessaan saada meiltä apurahoja useampana vuonna, mutta arviointi tehdään joka tapauksessa uudelleen vuosittain. Useampina vuosina jaetut apurahat ovat olleet summiltaan melko pieniä.

Voiko sama henkilö hakea apurahaa useisiin hankkeisiin, tai uudelleen heti seuraavana vuonna?

Periaatteessa kyllä, mikäli hankkeet täyttävät asettamamme kriteerit. Hakija voi hakea apurahaa omaan hankkeeseensa, mutta olla myös osahakijana jossain muussa hankkeessa. Sama henkilö voi hakea apurahoja useina eri vuosina, mutta säätiö harkitsee tapauskohtaisesti ja hankkeiden sisällön mukaan, kuinka usein samalle hakijalle voidaan myöntää tukea.

Miten ja millaisiin hankkeisiin apurahaa voi hakea varsinaisen hakuajan ulkopuolella?

Tämä on aina poikkeuksellista ja liittyy yllättäviin ja ennakoimattomiin tilanteisiin, joissa tarvitaan nopeasti varoja esimerkiksi jonkin hyvin arvokkaan luontokohteen tai erittäin uhanalaisen eliölajin pelastamiseen. Tällaisissa tapauksissa kannattaa olla yhteydessä säätiömme asiamieheen ja kysyä lisäohjeita hakumenettelyyn.

Voiko hakemuksia lähettää muulla kuin Internetissä?

Saamme niin paljon hakemuksia, että valitettavasti niiden käsittely ja arviointi ei onnistu ilman sähköistä hakemusta. Hakemus täytyy siis tehdä netissä.

Onko sellaisia luonnonsuojeluhankkeita, joita ette halua tukea?

Suosimme pieniä ja keskisuuria hankkeita, jotka eivät saa julkista tai muuta merkittävää valtakunnallista tukea. Siksi jättäydymme sivuun esimerkiksi saimaannorpan ja Itämeren suojelusta, koska niillä on ”omat” suojelutahonsa.

Säätiön ei myöskään kannata panostaa tuhatta euroa hankkeeseen jonka kokonaiskustannukset ovat esimerkiksi 100 000 euroa. Haluamme tukea hankkeita niin, että tukemme todella vaikuttaa hankkeen toteutumiseen ja suojelun edistämiseen.

Myös ulkomaille suuntautuvat hankkeet joutuvat erityisen suurennuslasin alle. Tällaisia hankkeita on tuettu lähinnä silloin, kun kysymys on Suomen lähialueella tehtävistä luontoarvojen ja meilläkin esiintyvien uhanalaislajien kartoituksista, tai kansainvälisistä kokouksista, joiden antama tieto auttaa merkittävästi kotoista suojelua.

Kysymyksiin vastasi säätiön asiamies Vesa Lepistö (puh. 0400 967 104, info [at] vuokonluonnonsuojelusaatio.fi). Jos suunnittelet apurahan hakua Vuokon Luonnonsuojelusäätiöltä ja olet epävarma siitä, kannattaako hakemusta tehdä oman hankkeesi tukemiseen, ota yhteyttä Vesa Lepistöön ja esittele hankeideasi.

SÄÄTIÖMME TOIMII

 
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö • Asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla • info[at]vuokonluonnonsuojelusaatio.fi